Спасителните постове (СП №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 от схемата) с обща площ 16.50 кв.м. и спасителните станции (СС № 5 и 10 от схемата) с площ 4.00 кв.м.  се предвижда да бъдат организирани върху дървена платформа – наблюдателна вишка, покрита със слънцезaщитно покритие. Около всяка вишката се предвижда да се обособи свободна зона, необходима за безпрепятствено предприемане при спасителна акция, в случай на необходимост, с площ от 8.00 кв.м., като в предната част на зоната ще се разположи оборудването на поста и/или станцията.

За предотвратяване на инциденти и нещастни случаи, организацията на водноспасителната дейност, предвижда монтиране на забранителни, предупредителни  и информационни знаци, съгласно Приложение № 1 от Наредбата водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (изм. и доп. ДВ бр. 31/28.04.2016г., в сила от 19.04.2016г.). За техническо обезпечаване на дейността, „ВОРИК ГРУП” ЕООД се ангажира да подсигури всички спасителни постове и спасителната станция с необходимото оборудване и инвентар, съгласно Приложения № 2 и № 3 на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (изм. и доп. ДВ бр. 31/28.04.2016г., в сила от 19.04.2016г.).Имате някакви въпроси към нас ?